Welcome to The Chronicle of Change

The Chronicle of Change is a collection of poetry written since the 1990s. As most of the poems are in hard copy, I will have to encode them one by one, so bear with me. I will be posting them as I go along.

The dates of posting are not necessarily the dates of creation.

I do not and never will claim that they are good, but if you find value in them, I thank you. You are most welcome to comment. I welcome both praise and criticism.

If for any reason you need to quote, lift excerpts, print, publish, or refer to the poems in any way, I would appreciate a note or an email, an acknowledgment of ownership, and an acknowledgment of the website. Intellectual property rights do apply.

Tuesday, October 30, 2007

Ars Crematoria

Habang binibendisyunan ng pari ang iyong katawan
at aking kalamnan, nagising ang kalooban
dahil ang tubig - na naglulan sa 'yo sa sinapupunan
at naghatid sa 'yo sa pananampalataya -
ang siya ring tubig na ngayo'y tatangay
sa 'yo sa huling hantungan;
at ang mga iyak na sumalubong sa 'yo
sa magulong mundong ito
ang siya ring mga iyak na umaawit ng punebre
sa huling araw mo;
at ang init ng laman na noo'y nagpuyos
at nagbunga sa pagka-tao mo
ang siya ring init ng apoy na lumalamon sa 'yo.
Naisip ko tuloy bigla
ang buhay parang tula:
iisa ang dulo,
iisa ang simula.

- written after the cremation of a grandparent (in 1999?)

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails